WETTELIJKE KENNISGEVING

WETTELIJKE KENNISGEVING

De website https://bluekey.homes (hierna “de Website”) is eigendom van Globexs Expatriate services SL, (hierna “Globexs Expatriate services”), met geregistreerd kantoor op c / Pintor Salvador Abril 35, 46005 Valencia, CIF: B98399322, geregistreerd in het handelsregister van Valencia op 2 december 2011, in Volume 9402, pagina 102, vermelding 1 met gekartelde V-146218. Contact telefoon: 0034962066814, e-mail: [email protected].

Globexs Expatriate services biedt via deze Website toegang tot informatie over haar activiteiten, producten en diensten. De volledige inhoud van de pagina’s van onze Website is het exclusieve eigendom van Globexs Expatriate services. Alle industriële en intellectuele rechten zijn voorbehouden en onder geen enkele omstandigheid is Globexs Expatriate services verantwoordelijk voor de inhoud of de meningen die gebruikers via onze online diensten uiten. Toegang tot de inhoud van de Website impliceert geen verlening van een licentie om deze rechten te gebruiken en daarom is, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaars – Globexs Expatriate services – elke reproductie, wijziging, distributie of openbare communicatie daarvan strikt verboden, in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving.

Links op deze Website worden aangeboden voor het gemak van de gebruiker. Het bestaan van een link betekent niet noodzakelijkerwijs goedkeuring of aanbeveling ervan, noch betekent het dat de gelinkte website enige relatie heeft met Globexs Expatriate services. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te beoordelen of de informatie op externe websites die aan deze zijn gekoppeld nauwkeurig, actueel, betrouwbaar en correct is.

Globexs Expatriate services is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor de inhoud of de meningen die door gebruikers via onze online diensten worden geuit.

Globexs Expatriate services levert de inhoud en diensten die op de Website beschikbaar zijn, onderworpen aan de volgende Browsevoorwaarden (hierna “de Browsevoorwaarden”) en het Privacybeleid (hierna “Privacybeleid”).

Bij het openen en gebruiken van de Website erkent de gebruiker dat hij of zij de Browsevoorwaarden en het Privacybeleid, dat op deze Website is opgenomen, volledig en zonder voorbehoud heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd en daaraan is gebonden.

Evenzo verklaart de gebruiker dat hij of zij ouder is dan achttien jaar en over voldoende wettelijke capaciteit beschikt om te handelen om gebonden te zijn aan deze Browsevoorwaarden en het Privacybeleid dat deze Website beheert.

Daarom vragen we gebruikers om ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen, met betrekking tot de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Door op deze Website te worden opgenomen, maakt het deel uit van de Browsevoorwaarden die het gebruik ervan regelen.

 1. Plichten en verantwoordelijkheden van de Websitegebruiker.

Bij toegang tot of gebruik van de Website moet de gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden en specifieke waarschuwingen of instructies voor toegang tot of gebruik van gegevens op de Website in acht nemen. De gebruiker moet te allen tijde handelen in overeenstemming met de wet, de praktijk en te goeder trouw, met alle zorgvuldigheid met betrekking tot de aard van de informatie, verklaringen of andere inhoud of diensten die hij of zij gebruikt. Het is de gebruiker niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen aan te brengen aan de informatie, verklaringen of andere inhoud of diensten die op deze Website verschijnen, noch op enigerlei wijze de integriteit of het functioneren ervan te schaden.

De verwerking van de door de gebruiker aan Globexs Expatriate diensten verstrekte gegevens (bijvoorbeeld zijn of haar naam of e-mailadres) is onderworpen aan het Privacybeleid.

De door de gebruiker aan bluekey.homes verstrekte informatie moet altijd accuraat en betrouwbaar zijn. Als de gebruiker door nalatigheid of kwaadwilligheid niet voldoet aan de plichten die in deze Browsing Voorwaarden of in ons Privacybeleid staan, is hij of zij verantwoordelijk voor alle schade aan Globexs Expatriate diensten die uit zijn of haar actie voortvloeit.

2) Verklaringen en garanties. Beperking van aansprakelijkheid.

De inhoud en diensten die op deze Website worden aangeboden zijn uitsluitend bedoeld om informatie te verstrekken en worden als zodanig gepresenteerd “zoals ze zijn”. Bijgevolg geeft Globexs Expatriate services de gebruiker geen enkele garantie of aanspraak met betrekking tot deze Browsing Terms of de Website, met inbegrip van, in een verklarende hoedanigheid, garanties van verkoopbaarheid, afwezigheid van overtredingen of geschiktheid voor een bepaald doel, behalve in de mate waarin de wet dergelijke garanties en verklaringen niet kan uitsluiten.

De gebruiker stemt ermee in, voor zover toegestaan door de van kracht zijnde wetgeving, dat Globexs Expatriate services onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk kan worden gesteld voor:

(a) onderbrekingen van de activiteit;

(b) vertragingen of onderbrekingen in de toegang tot de Website;

(f) de plicht om informatie, verklaringen of andere inhoud of diensten op deze Website of andere websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op de Website te controleren of te verifiëren; of

(g) gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen.

De enige plicht en verantwoordelijkheid van Globexs Expatriate services in verband met de inhoud van deze Website bestaat erin om -zo snel mogelijk- alle informatie, verklaringen of andere inhoud of diensten die onjuist zijn van de Website te verwijderen en te vervangen door correcte informatie, verklaringen, inhoud of diensten.

Zolang zij voldoen aan de verplichtingen zoals uiteengezet in de vorige paragraaf, zullen noch Bluekey, noch haar bestuurders, werknemers, gelieerde organisaties of partners aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die u zou kunnen oplopen als gevolg van het gebruik van of de toegang tot de Website of enige andere website die toegankelijk is via de hyperlinks op deze Website, noch voor enige schade die u zou kunnen oplopen als gevolg van het gebruik van of de toegang tot de inhoud of diensten van deze Website.

(c) niet-levering, verkeerde levering, corruptie, vernietiging of andere wijzigingen aan de gegevens;

(d) schade van welke aard dan ook als gevolg van de werking van links van deze Website naar andere websites, of de aanwezigheid van andere websites op deze Website;

(e) computervirussen, systeemstoringen of -storingen die zich kunnen voordoen in verband met het gebruik van deze Website, met inbegrip van hyperlinks naar of van websites van derden;

AANVULLENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Hieronder beschrijven we verder de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten onder de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de uitvoeringswetgeving, hierna “regelgeving inzake gegevensbescherming” of “GDPR” genoemd.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Gegevensverwerker behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid door haar gebruikers hiervan op deze pagina op de hoogte te stellen. Het wordt sterk aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, waarbij de datum van de laatste wijziging onderaan wordt vermeld. Indien een gebruiker bezwaar maakt tegen een van de wijzigingen in het Privacybeleid, dient de gebruiker het gebruik van deze Applicatie te staken en kan hij de Gegevensbeheerder verzoeken de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het op dat moment geldende Privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Gegevensbeheerder over gebruikers heeft.

Controller en contactgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Globexs Expatriate services SL, met maatschappelijke zetel te c / Pintor Salvador Abril 35, 46005 Valencia, CIF: B98399322, geregistreerd in het handelsregister van Valencia op 2 december 2011, in Volume 9402, pagina 102, vermelding 1 met karteling V-146218. Met contacttelefoon: 0034962066814, e-mail: [email protected].

Daarnaast kunt u desgewenst contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: [email protected] of via het hierboven vermelde postadres, door uw brief te sturen aan de functionaris voor gegevensbescherming.

Voor welk(e) doel(en) behandelen wij uw gegevens en op welke rechtsgrond?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt, in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR, op de rechtsgrondslag en voor de doeleinden die hieronder worden aangegeven:

 • Toestemming van de betrokkene
  De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt, zolang u toestemming hebt gegeven, voor de volgende doeleinden, afhankelijk van de vorm waaruit uw gegevens zijn verzameld:
 • Om in eerste instantie een antwoord te geven en de raadplegingen/verzoeken op te volgen die u via de contactkanalen hebt gedaan. Wij gaan ervan uit dat de betrokkene door het invullen van de contactformulieren en het verstrekken van de nodige gegevens zijn/haar toestemming geeft om zijn/haar gegevens voor dit doel te verwerken.
 • Om uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan andere bedrijven van Globexs Expatriate services om vragen, verzoeken, opmerkingen, vragen, klachten of andere zaken die u ons via het contactformulier hebt gestuurd te beantwoorden en op te volgen.
 • Om gratis commerciële, informatieve en informatieve mededelingen te doen, zowel via elektronische media als via niet-elektronische media.
 • Om uw deelname aan Bluekey blog als geregistreerd gebruiker te beheren. Wij gaan ervan uit dat de betrokkene door het invullen van de registratieformulieren en het verstrekken van de benodigde gegevens toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar gegevens voor dit doel.
  De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats, zolang u toestemming heeft gegeven, om u periodiek de nieuwsbrief via elektronische weg toe te sturen.
 • Om uw deelname op de Bluekey homepage als geregistreerde gebruiker te beheren. Wij gaan ervan uit dat de betrokkene door het invullen van de registratieformulieren en het verstrekken van de benodigde gegevens toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar gegevens voor dit doel.
 • Om uw activiteitenrecord, surfanalyse en gebruik van digitale kanalen te beoordelen aan de hand van de informatie die via cookies wordt vastgelegd.

U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. In dit verband dient te worden opgemerkt dat het intrekken van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de behandeling die is uitgevoerd voordat de toestemming werd ingetrokken.

1.Rechtvaardiging in geval van een rechtmatig belang


Indien nodig zal Globexs Expatriate services uw persoonsgegevens verwerken om haar eigen legitieme belangen te behartigen, op voorwaarde dat uw belangen, rechten en fundamentele vrijheden niet primeren op de legitieme belangen van Globexs Expatriate services. In die zin zullen uw gegevens verwerkt worden om uw behoeften te analyseren, met inbegrip van segmentatie, om potentiële campagnes te identificeren die u zouden kunnen interesseren.

2.Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de controller


Globexs Expatriate services zal uw gegevens verwerken om de verstrekte toestemmingen voor gegevensbescherming te verkrijgen, op te slaan en te beheren, om te bewijzen dat ze voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.

In deze zin, indien u geen toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, en aangezien de verwerking ervan noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op Globexs Expatriate services, zal het voor Globexs Expatriate services niet mogelijk zijn om de gevraagde diensten te leveren.

1.Geautomatiseerde individuele beslissingen en aanmaken van profielen
We maken geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen in overeenstemming met artikel 22 van de GDPR. In het geval dat we deze procedure incidenteel gebruiken, wordt u hierover geïnformeerd en hebt u het recht om menselijke tussenkomst in de besluitvorming te verkrijgen.

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt om verschillende aspecten te waarderen (profielbepaling) om u te informeren en adviseren over onze diensten op basis van uw voorkeuren.

2.Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?
Om alle hierboven beschreven doeleinden uit te voeren, werkt Globexs Expatriate services samen met derde dienstverleners, die toegang kunnen hebben tot persoonlijke gegevens als gevolg van de uitvoering van de gecontracteerde diensten. In elk geval volgt Globexs Expatriate services strikte selectiecriteria van genoemde derden om te voldoen aan hun verplichtingen inzake gegevensbescherming en ondertekent met hen hun overeenkomstige overeenkomst inzake gegevensbescherming, waarbij deze derden verplicht zijn om te voldoen aan hun verplichtingen inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder om te voldoen aan wettelijke, technische en organisatorische maatregelen, aan de verwerking van persoonsgegevens voor de overeengekomen doeleinden, en het verbod om dergelijke persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken of aan derden te geven.

Bovendien kan Globexs Expatriate services persoonlijke gegevens en andere informatie van de gebruiker bekendmaken wanneer dit wordt vereist door overheidsinstanties in de uitoefening van de functies die rechtmatig zijn toegekend en in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen.

3.Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Globexs Expatriate services zal voldoen aan de huidige regelgeving met betrekking tot de plicht om persoonlijke informatie te verwijderen zodra het beoogde doel is bereikt, of wanneer u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Deze informatie is uitsluitend beschikbaar voor rechters en rechtbanken, het kantoor van de procureur-generaal of de bevoegde overheidsdiensten voor mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking, en alleen gedurende de beschrijvingsperioden van de voornoemde verantwoordelijkheden. Na het verstrijken van deze termijnen wordt deze informatie definitief verwijderd via veilige methoden.

4.Hoe hebben we uw gegevens verkregen?
De persoonsgegevens die Globexs Expatriate services verwerkt zijn de persoonsgegevens die verzameld zijn via de verschillende contactkanalen en die rechtstreeks door de geïnteresseerde partijen verstrekt zijn.

5.Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?
In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nationale regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, hebt u het recht om, indien u dit wenst, de rechten op toegang, rectificatie en wissing van gegevens uit te oefenen, alsmede om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, om zich te verzetten, om de overdraagbaarheid van uw gegevens te verzoeken en om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissingen.

Bovendien kunt u, in het geval dat de beschreven verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de door u gegeven toestemming, deze toestemming te allen tijde intrekken. In dit verband moet erop worden gewezen dat het intrekken van de gegeven toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die voorafgaand aan de intrekking van voornoemde toestemming heeft plaatsgevonden.

U kunt de hierboven beschreven rechten uitoefenen via de volgende kanalen, waarbij u de benodigde documentatie verstrekt waarmee wij uw identiteit kunnen verifiëren (kopie van uw identiteitsbewijs, paspoort, enz.):

 • Schriftelijk, door middel van een verzoek gericht aan c / Pintor Salvador Abril 35, 46005 Valencia
 • Per e-mail naar het volgende adres [email protected]

6.Tot wie kunt u uw claims richten?
Als u van mening bent dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming zijn geschonden of als u een vordering hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming, waarvan u de contactgegevens vindt onder punt 1 hierboven.

In ieder geval kunnen belanghebbenden altijd terecht bij de onafhankelijke autoriteit van Europa, die is opgericht om informatierechten in het algemeen belang te handhaven en openheid door overheidsinstanties en gegevensprivacy voor individuen te bevorderen. Information Commissioner’s Office https://ico.org.European